GŁÓWNE ZASADY FUNKCJONOWANIA GBP W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU W CZASIE EPIDEMII.

GŁÓWNE WYTYCZNE FUNKCONOWANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DYNOWIE Z/S W BACHÓRZU W CZASIE PANDEMII:

1. Użytkownikom zostaje zapewniony w wejściu do biblioteki dostęp do płynu do dezynfekcji rąk oraz do rękawiczek jednorazowych z jednoczesnymi instrukcjami, jak należy dezynfekować ręce, zdejmować rękawiczki i maseczki. 2. Wywieszone zostają w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - instrukcje dezynfekcji rąk. 3. Biblioteka zapewnienia sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy. 4. Wprowadza się organizację sposobu korzystania z biblioteki uwzględniającą wymagany dystans przestrzenny (minimum 2 metry). 5. Zawieszone zostają przesłony ochronne w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem. 6. Zostaje wprowadzone ograniczenie liczby użytkowników korzystających z biblioteki– 1 osoba na wypożyczalnię. 7. Pilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze). 8. Wprowadza się ograniczenie godzin otwarcia, do 60 minutowego wcześniejszego zamknięcia biblioteki dla użytkowników, w celu wyniesienia materiałów bibliotecznych do miejsca kwarantanny i dezynfekcje pomieszczenia. Wprowadza się ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie, zostaje zamknięta czytelnia, dostęp do komputerów i urządzeń drukujących


© 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s Bachórzu   |   Realizacja: Interefekt.pl