Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarskie

Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie;

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

Nieposzlakowana opinia;

Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Wysoka kultura osobista;

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

Wykształcenie średnie/wyższe o kierunku bibliotekarskim lub kulturoznawstwo;

Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej;

Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;

Zdolności animacyjne

Wymagania dodatkowe:

Mile widziana znajomość i doświadczenie w obsłudze programu bibliotecznego MAK+;

Dobra organizacja pracy;

Kreatywność, samodzielność, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania;

Doświadczenie zawodowe;

Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;

Zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz jej godne reprezentowanie;

Mile widziane doświadczenie w pisaniu projektów.

Zakres podstawowych czynności:

Sprawne pełnienie usług w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych; Obsługa programu bibliotecznego MAK+;

Udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej;

Organizowanie i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych mających na celu propagowanie czytelnictwa i animacji środowiska lokalnego;

Upowszechnianie czytelnictwa;

Udział w skontrum zbiorów;

Dbałość o stan powierzonego mienia i estetykę stanowiska pracy;

Prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej.

Wymagane dokumenty:

Kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie;

Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);

Kserokopie świadectw pracy;

Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku młodszego bibliotekarza; Oświadczenie do rekrutacji bieżącej o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, 36-068 Bachórz 85 B, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

Forma, termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Dynów w Biurze Obsługi Klienta do dnia 16 lipiec 2019 r. do godz. 12

W zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza”

W wyniku analizy otrzymanych dokumentów przez Dyrektora GBP w Dynowie z/s w Bachórzu zostanie wytypowania lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie GBP w Dynowie z/s w Bachórzu oraz na tablicy ogłoszeni w Urzędzie Gminy w Dynowie

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

   Dyrektor GBP w Dynowie z/s w Bachórzu 

                 Mariola Kaczor

Część informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibą w Bachórzu jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Biblioteki;

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: tomasz.mielech@dmp-biuro.pl

Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, do GBP w Dynowie z/s w Bachórzu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia.

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez GBP w Dynowie z/s w Bachórzu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem do przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w GBP w Dynowie z/s w Bachórzu


© 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s Bachórzu   |   Realizacja: Interefekt.pl